Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky(dále jen „VOP“) společnosti Grason Solutions s.r.o., IČO: 06884156, se sídlem na adrese Praha 10 - Strašnice, Pod Rapidem 491/8, PSČ 100 00, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 290734 vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen „Provozovatel“), upravují práva a povinnosti Provozovatele a Uživatelů při užívání internetového serveru www.grason.cz(dále jen „Server“) a/nebo mobilní aplikace Grason (dále jen „Aplikace“), pomocí kterých Provozovatel zprostředkovává Uživatelům uzavření smluv, jejichž předmětem je zejména provádění krátkodobých prací, úkolů a služeb v oblasti stravování a pohostinství (dále jen „ Práce“).

1.2. Uživatelé jsou povinni seznámit se s těmito VOP, přičemž registrací na Serveru a/nebo v Aplikaci nebo jiným užíváním (např. prohlížením, vkládáním příspěvků do diskuzí apod.)Serveru a/nebo Aplikace berou Uživatelé na vědomí aktuální znění VOP a zavazují se jimi řídit. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním a jsou také nedílnou součástí smlouvy o zprostředkování uzavřené mezi Provozovatelem a Uživatelem.

2. Vymezení pojmů

"Aplikace" - znamená mobilní aplikaci Grason určenou mimo jiné pro zadání Nabídky nebo Poptávky na provedení Práce a pro komunikaci mezi Uživateli;
"Autorský zákon" - znamená zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v účinném znění;
"Cena licence" - má význam uvedený v článku 10.1 těchto VOP;
"Ceník" - ceník Provozovatele, který je dostupný ke stažení na Serveru;
"Grason" - znamená fyzickou osobu, která prostřednictvím Serveru a/nebo Aplikace nabízí provedení Práce;
"Nabídka" - znamená nabídku provedení konkrétní Práce ze strany Grasona;
"Občanský zákoník" - znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;
"Poptávka" - znamená poptávku provedení konkrétní Práce ze strany Zadavatele;
"Smlouva o provedení práce" - znamená smlouvu mezi Zadavatelem a Grasonem, na základě které Grason pro Zadavatele provede Práci, jak je to upraveno v článku 3.1 těchto VOP;
"Uživatel" - znamená fyzickou nebo právnickou osobu, která navštíví nebo užívá Server a/nebo Aplikaci nebo se zaregistruje prostřednictvím Serveru a/nebo Aplikace;
"Uživatelské rozhraní" - znamená webové rozhraní Serveru a/nebo rozhraní Aplikace, jehož prostřednictvím spravuje Uživatel svůj Uživatelský účet;
"Uživatelský účet" - znamená účet Uživatele umožňující přístup k Uživatelskému rozhraní, vkládání a spravování Poptávek nebo Nabídek, komunikaci mezi Uživateli a využívání dalších funkcí Serveru a/nebo Aplikace;
"Zadavatel" - znamená fyzickou nebo právnickou osobu, která prostřednictvím Serveru a/nebo Aplikace poptává provedení Práce;
"Zákoník práce" - znamená zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v účinném znění.

3. Předmět smluvního vztahu

3.1. Předmětem smluvního vztahu mezi Provozovatelem na straně jedné a Zadavatelem na straně druhé je závazek Provozovatele umožnit Zadavateli užití Serveru a/nebo Aplikace za účelem vyhledání vhodného Grasona a uzavření smlouvy s ním, na základě které Grason pro Zadavatele provede Práci (dále jen „Smlouva o provedení Práce“), a závazek Zadavatele uhradit Provozovateli Cenu licence nebo další odměnu v souladu s těmito VOP.

3.2. Předmětem smluvního vztahu mezi Provozovatelem na straně jedné a Grasonem na straně druhé je závazek Provozovatele umožnit Grasonovi užití Serveru a/nebo Aplikace za účelem vyhledání vhodného Zadavatele a uzavření s ním Smlouvy o provedení Práce. Tato služba není ze strany Provozovatele ve vztahu ke Grasonovi jakkoli zpoplatněna.

3.3. Zadavatel a Grason berou na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel je v rámci své činnosti podle článků 3.1 a 3.2 těchto VOP a souvisejícího zprostředkování uzavření Smlouvy o provedení Práce činný jak pro Zadavatele, tak pro Grasona.

3.4. Provozovatel žádným způsobem nevstupuje do právních vztahů mezi Uživateli, zejména mezi Zadavatelem a Grasonem. Práva a povinnosti mezi Uživateli podléhají dohodě mezi Uživateli a řídí se příslušnými právními předpisy a Provozovatel nenese jakoukoli odpovědnost související se závazky Uživatelů či jejich porušením.

4. Obecné podmínky užívání serveru a aplikace

4.1. Uživatel je povinen při užívání Serveru a/nebo Aplikace dodržovat tyto VOP, řídit se platnými právními předpisy, jednat poctivě a v souladu s dobrými mravy. Uživatel je povinen chovat se vždy tak, aby nedošlo k poškození dobrého jména Provozovatele nebo ke vzniku jakékoli újmy na straně Provozovatele ani ostatních Uživatelů Serveru a/nebo Aplikace nebo dalších osob.

4.2. Uživatel zejména není oprávněn jakýmkoli způsobem zasahovat do obsahu či technických parametrů Serveru a/nebo Aplikace, narušovat zabezpečení Serveru a/nebo Aplikace, bránit jiným Uživatelům v plnohodnotném užívání Serveru a/nebo Aplikace, vytvářet nepravdivý, zavádějící či úmyslně zkreslený nebo jinak nepoctivý obsah a/nebo hrubě neslušný obsah (vulgarismy, hanlivé komentáře apod.),zejména v podobě textu Nabídky nebo Poptávky a informací o samotném Uživateli.

4.3. Uživatel odpovídá za veškerou škodu či újmu způsobenou neoprávněným užitím Serveru a/nebo Aplikace a/nebo zásahem do Serveru a/nebo Aplikace, včetně všech jejich součástí (včetně zdrojového kódu).

5. Základní práva a povinnosti provozovatele

5.1. Provozovatel prostřednictvím Serveru a/nebo Aplikace, případně souvisejících služeb a aktivit, zprostředkovává uzavření Smlouvy o provedení Práce mezi Zadavatelem a Grasonem. V rámci této činnosti Provozovatel spravuje registr Zadavatelů a registr Grasonů a zveřejňuje jejich profily v souladu s těmito VOP.

5.2. Provozovatel je v rámci zprostředkování uzavření Smlouvy o provedení Práce oprávněn zasílat Grasonovi konkrétní Poptávky, které Zadavatelé vložili na Server a/nebo do Aplikace, a to na e-mailovou adresu nebo telefonní číslo, které Grason uvedl při registraci. Provozovatel je dále v rámci zprostředkování uzavření Smlouvy o provedení Práce oprávněn zasílat Zadavateli konkrétní Nabídky, které Grasoni vložili na Server a/nebo do Aplikace, a to na e-mailovou adresu nebo telefonní číslo, které Zadavatel uvedl při registraci.

5.3. Provozovatel není v pracovněprávním ani jiném obdobném smluvním vztahu ke Grasonovi ani k Zadavateli a nenese odpovědnost za jejich jednání. Provozovatel neprovádí Práci sjednanou mezi Zadavatelem a Grasonem a nenese odpovědnost za její řádné a včasné provedení ani za její kvalitu, ani nenese odpovědnost za splnění jiných práv a povinností vyplývajících pro Zadavatele a Grasona ze Smlouvy o provedení Práce.

5.4. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah Poptávky nebo Nabídky vložené Uživatelem na Server a/nebo do Aplikace.

5.5. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škodu vzniklou při provádění Práce ani v jakékoli souvislosti s ní.

5.6. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Provozovatel nemůže ovlivnit výši odměny sjednané mezi Zadavatelem a Grasonem a nenese žádnou odpovědnost v případě neuhrazení odměny Grasonovi ze strany Zadavatele řádně a včas.

6. Registrace

6.1. Jestliže má Uživatel zájem vkládat Nabídky nebo Poptávky týkající se provedení Práce a dostávat informace o vhodných Nabídkách nebo Poptávkách ostatních Uživatelů, registruje se na Serveru a/nebo v Aplikaci prostřednictvím registračního rozhraní. Po úspěšné registraci získává Uživatel přístup k Uživatelskému účtu a Uživatelskému rozhraní, jejichž prostřednictvím je za podmínek stanovených těmito VOP oprávněn nabízet či poptávat provedení Práce. Registrací Uživatele na Serveru nebo v Aplikaci je uzavřena smlouva o zprostředkování mezi Uživatelem a Provozovatelem. Jednání jakékoli osoby prostřednictvím Uživatelského účtu se považuje za jednání Uživatele, jemuž Uživatelský účet náleží.

6.2. Při registraci je každý Uživatel povinen vyplnit následující údaje:(i) jméno a příjmení, případně firmu a IČO v případě právnické osoby;(ii) telefonický kontakt; a(iii) e-mailovou adresu. Dobrovolně může Uživatel vyplnit i údaj o svém datu narození, bydlišti a bankovním spojení, a dále případně uvést údaj o držení a platnosti zdravotnického průkazu, kategoriích Práce, o kterou má zájem apod.

6.3. Uživatel je povinen při své registraci uvádět pouze pravdivé, přesné a úplné údaje. Tyto údaje může Uživatel následně měnit a je oprávněn požádat Provozovatele o jejich odstranění po zrušení registrace na Serveru a/nebo v Aplikaci.

6.4. Uživatel je oprávněn kdykoli požádat o zrušení své registrace na Serveru a/nebo v Aplikaci prostřednictvím Uživatelského rozhraní či kontaktních údajů Provozovatele uvedených v těchto VOP. Provozovatel je kdykoli oprávněn, a to i bez předchozího oznámení, zrušit registraci Uživatele v případě, že Uživatel poruší své povinnosti plynoucí z právních předpisů nebo těchto VOP, nebo pokud k tomu má jakýkoli jiný vážný důvod. Zrušením registrace není dotčeno plnění jakékoli povinnosti Uživatele vzniklé v souvislosti s užíváním Serveru a/nebo Aplikace. V případě znovuobnovení zrušené registrace či odblokování Uživatele, je Provozovatel oprávněn si účtovat poplatek ve výši 2.000 Kč.

7. Základní práva a povinnosti zadavatele

7.1. Zadavatel, který je registrován jako Uživatel, a který má zájem, aby pro něj nějaká fyzická osoba vykonala Práci za sjednanou cenu, zadá prostřednictvím Serveru a/nebo Aplikace Poptávku na Grasona a v Poptávce uvede přesný popis požadované Práce, zejména:(i) druh Práce,(ii) místo (město/část města/okres/kraj) výkonu Práce,(iii) čas a datum Práce.

7.2. Poptávka nesmí obsahovat jakékoli kontaktní údaje na Zadavatele, jinak může být Provozovatelem smazána. Zadavatel není oprávněn uzavřít jakoukoli Smlouvu o provedení Práce (včetně faktického zaměstnání či jiného pracovního zapojení Grasona bez písemné smlouvy) (i) s Grasonem, o jehož Nabídce se dozvěděl prostřednictvím Serveru nebo Aplikace a/nebo (ii) s Grasonem, který již dříve vykonal pro Zadavatele práci na základě Smlouvy o provedení práce uzavřené s využitím Serveru a/nebo Aplikace, jinak než prostřednictvím Provozovatele, tj. prostřednictvím Serveru a/nebo Aplikace a v souladu s těmito VOP. V případě porušení této povinnosti je Zadavatel povinen uhradit Provozovateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení. Smluvní pokuta je splatná na základě písemné výzvy Provozovatele, k níž bude připojen daňový doklad (faktura) s uvedením přesné výše smluvní pokuty, a to do 15 dnů od doručení faktury Zadavateli a na bankovní účet Provozovatele uvedený na faktuře. Provozovatel je v těchto případech oprávněn dle svého uvážení místo daňového dokladu (faktury) vystavit nejprve pouze zálohový daňový doklad (promofakturu) a až po uhrazení smluvní pokuty dodat řádný daňový doklad (fakturu).

7.3. V případě, že se Zadavatel a Grason dohodnou na uzavření pracovního poměru s pracovní dobou odpovídající nejméně jedné polovině standardní týdenní pracovní doby stanovené Zákoníkem práce, je Zadavatel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit Provozovateli a uhradit Provozovateli zvláštní odměnu ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých), a to za každého Grasona, se kterým se na uzavření pracovního poměru za podmínek uvedených v tomto článku 7.3 dohodne. V případě porušení jakékoli povinnosti stanovené tímto článkem 7.3 je Zadavatel povinen uhradit Provozovateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení. Smluvní pokuta je splatná na základě písemné výzvy Provozovatele, k níž bude připojen daňový doklad (faktura) s uvedením přesné výše smluvní pokuty, a to do 15 dnů od doručení faktury Zadavateli a na bankovní účet Provozovatele uvedený na faktuře. Provozovatel je v těchto případech oprávněn dle svého uvážení místo daňového dokladu (faktury) vystavit nejprve pouze zálohový daňový doklad (promofakturu) a až po uhrazení smluvní pokuty dodat řádný daňový doklad (fakturu).

7.4. Další pravidla a doporučení pro Zadavatele jsou přístupná na webové adrese www.grason.cz.Má se za to, že zadáním Poptávky se Zadavatel s těmito pravidly a doporučeními seznámil a zavazuje se jimi řídit.

8. Základní práva a povinnosti Grasona

8.1. Grason, který je registrován jako Uživatel, a který má zájem provést konkrétní Práci pro Zadavatele, zadá na Server a/nebo do Aplikace svoji Nabídku.

8.2. Nabídka nesmí obsahovat jakékoli kontaktní údaje na Grasona, jinak bude Provozovatelem smazána. V případě, že Grason bude kontaktován Zadavatelem za účelem uzavření Smlouvy o provedení Práce jinak než prostřednictvím Provozovatele, je Grason povinen tuto skutečnost oznámit Provozovateli. Grason není oprávněn uzavřít jakoukoli Smlouvu o provedení Práce se Zadavatelem, o jehož Poptávce se dozvěděl prostřednictvím Serveru a/nebo Aplikace, jinak než prostřednictvím Provozovatele a v souladu s těmito VOP.

8.3. V případě, že se Grason a Zadavatel dohodnou na uzavření pracovního poměru s pracovní dobou odpovídající nejméně jedné polovině týdenní pracovní doby stanovené Zákoníkem práce, je Grason povinen tuto skutečnost oznámit Provozovateli, a to bez zbytečného odkladu.

8.4. Grason je před započetím Práce povinen předložit Zadavateli veškeré potřebné doklady za účelem ověření jeho totožnosti a jeho oprávnění vykonávat předmětnou Práci.

8.5. Další pravidla a doporučení pro Grasona jsou přístupná na webové adrese www.grason.cz. Má se za to, že zadáním Nabídky se Grason s těmito pravidly a doporučeními seznámil a zavazuje se jimi řídit.

9. Uzavření smlouvy mezi uživateli

9.1. V případě, že Zadavatel zadá výběr Nabídky Grasona,bude o tomto Grason příslušným způsobem notifikován a vzniká mu závazek k provedení předmětné Práce pro Zadavatele a Zadavateli odpovídající závazek Grasonovi předmětnou Práci skutečně dát. Bezprostředně po akceptaci Nabídky budou Zadavateli i Grasonovi zobrazeny vzájemné kontaktní údaje a Zadavatel a Grason si budou moci dohodnout konkrétní podmínky provedení Práce.

9.2. Po provedení Práce jsou Zadavatel i Grason povinni označit na Serveru a/nebo v Aplikaci Práci jako dokončenou a ohodnotit druhou stranu Smlouvy o provedení Práce. Hodnocení probíhá jak formou označení příslušného počtu hvězdiček, které je pro Zadavatele i Grasona povinné, tak formou slovního komentáře, který je nepovinný. Uživatelé berou na vědomí, že jejich hodnocení se na Serveru i v Aplikaci zobrazuje veřejně.

10. Odměna za zprostředkování a platební podmínky

10.1. Za registraci na Serveru a/nebo v Aplikaci, za užívání Serveru a/nebo Aplikace a za zprostředkování uzavření Smlouvy o provedení Práce s Grasonem je Zadavatel povinen uhradit Provozovateli odměnu dle aktuálního Ceníku Provozovatele (dále jen „Cena licence“), pokud se Provozovatel se Zadavatelem výslovně nedohodnou na specifickém ceníku pro konkrétního Zadavatele. Cena licence zahrnuje 50 Poptávek za jeden kalendářní měsíc, celkově zadaných na Serveru a/nebo do Aplikace. V případě, že Zadavatel během kalendářního měsíce zadá na Server a/nebo do Aplikace více Poptávek, je 51. a každá další Poptávka zpoplatněna v souladu s Ceníkem Provozovatele. Jedna licence se vždy vztahuje pouze k jedné provozovně (jednomu restauračnímu nebo obdobnému zařízení) a vždy opravňuje pouze jednoho Uživatele identifikovaného touto jednou provozovnou; s každou licencí však může být dle preference Uživatele spojen jeden nebo více podúčtů (tj. přístupů pro konkrétní fyzické osoby, které budou za Uživatele Server a/nebo Aplikaci používat). Každý podúčet bude spojen s jedinečným uživatelským jménem a heslem opravňujícím konkrétní osobu k užívání Serveru a/nebo Aplikace. Cena licence a případný poplatek za vyšší počet Poptávek, než jsou zahrnuty v Ceně licence,budou splatné na základě a podle údajů uvedených na faktuře (daňovém dokladu) vystavené Provozovatelem.

10.2. Cena licence se stanoví vždy na určité licenční období. Zadavatel si může zvolit licenční období v délce tří měsíců, šesti měsíců nebo jednoho roku ode dne sjednání a zaplacení Ceny licence. Je-li Cena licence sjednána a zaplacena během zkušební doby podle článku 10.3 těchto VOP, počíná licenční období prvním dnem následujícím po skončení zkušební doby. Cena licence se odvozuje od Ceníku platného k prvnímu dni příslušného licenčního období. Pro případné změny licence se však použije Ceník platný v době realizace příslušné změny (bude-li nějaká).

10.3. Provozovatel a Zadavatel si mohou sjednat užívání Serveru a/nebo Aplikace po zkušební dobu. Základní registrace a užívání Serveru a/nebo Aplikace ve zkušební době jsou bezplatné. Po uplynutí zkušební doby, nedošlo-li k zaplacení Ceny licence, je Provozovatel oprávněn zablokovat profil Zadavatele na Serveru a/nebo v Aplikaci, a to až do doby úplného zaplacení Ceny licence na příslušné licenční období.

10.4. Na základě registrace a zaplacení Ceny licence poskytuje Provozovatel Zadavateli nevýhradní, územně neomezenou, nepřenosnou a časově omezenou licenci k užívání Serveru a Aplikace na dobu odpovídající Zadavatelem zvolenému licenčnímu období. Tato doba se prodlužuje v případě zaplacení Ceny licence na další období, a to o Zadavatelem zvolenou délku licenčního období. V případě uplynutí doby, na kterou byla Cena licence zaplacena, je Provozovatel oprávněn bez dalšího zablokovat profil Zadavatele na Serveru a/nebo v Aplikaci, a to až do doby opětovného zaplacení Ceny licence na další období.

10.5. V případě prodlení Zadavatele se zaplacením jakékoli odměny nebo její části Provozovateli delším než 14 kalendářních dnů je Provozovatel oprávněn, za předpokladu předchozí notifikace (e-mailem nebo prostřednictvím Serveru a/nebo Aplikace) o této možnosti, omezit nebo zablokovat užívání Serveru a/nebo Aplikace ze strany Zadavatele, příp. smazat jakoukoli Poptávku Zadavatele, která je aktuálně na Serveru a/nebo v Aplikaci zveřejněna, nebo profil Zadavatele na Serveru a/nebo v Aplikaci zrušit.

11. Ochrana práv provozovatele, odpovědnost

11.1. Provozovatel je držitelem veškerých práv, zejména majetkových autorských práv podle Autorského zákona, k Serveru a Aplikaci a ke všem jejich součástem, s výjimkou obsahu Nabídek a Poptávek a jiných textů nebo obsahů zveřejněných na Serveru a/nebo v Aplikaci Uživateli nebo v jejich zastoupení, jakožto autorskému dílu, a to zejména ke grafice, multimediálnímu obsahu, zdrojovému kódu softwarových aplikací, které tvoří součást Serveru a/nebo Aplikace, stejně jako k celkovému pojetí a nápadu Serveru a Aplikace a všech součástí jejich zpracování. Užití jakékoliv součásti Serveru a/nebo Aplikace (zejména jejich grafické podoby, multimediálního obsahu, zdrojového kódů atd.) je možné jen s výslovným svolením Provozovatele. V případě neoprávněného užití jakékoli součásti Serveru a/nebo Aplikace bez souhlasu Provozovatele je Provozovatel oprávněn využít veškerých prostředků na ochranu svých práv a oprávněných zájmů v souladu s Autorským zákonem, tj. zejména práva domáhat se zdržení se zásahů do autorského práva a odstranění zásahů, právo na náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení. V případě neoprávněného parazitování na nápadu Provozovatele realizovaného prostřednictvím Serveru a/nebo Aplikace nebo jiného neoprávněného jednání proti zájmům Provozovatele, je Provozovatel oprávněn využít zejména veškerých prostředků právní ochrany podle Občanského zákoníku včetně požadavku, aby se rušitel nekalé soutěže zdržel nebo aby odstranil závadný stav a případně požadovat přiměřené zadostiučinění, náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení.

11.2. Umístí-li Uživatel na Server a/nebo do Aplikace jakékoli materiály, které jsou autorským dílem dle Autorského zákona, uděluje Provozovateli svolení k bezplatnému užití takových autorských děl, zejména k jejich publikování na Serveru a/nebo v Aplikaci, včetně práva k poskytnutí všech takových autorských děl třetí osobě. Takové materiály je Uživatel oprávněn umístit na Server a/nebo do Aplikace pouze v případě, že je sám jejich autorem, příp. disponuje souhlasem autora s umístěním příspěvků na Server a/nebo do Aplikace.

11.3. Umístí-li Uživatel na Server a/nebo do Aplikace jakékoli materiály, které obsahují informace, výjevy, statky či jiné hodnoty chráněné právem na ochranu osobnosti a/nebo právem na ochranu osobních údajů, zejména fotografie s podobiznami osob nebo materiály umožňující identifikace fyzických osob, zaručuje se Provozovateli, že disponuje odpovídajícími souhlasy dotčených fyzických osob k takovému uveřejnění.

11.4. Provozovatel neodpovídá za funkčnost Serveru ani Aplikace, ani za aktuálnost, přesnost a věcnou správnost informací zveřejněných na Serveru a/nebo v Aplikaci. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez dalšího částečně nebo zcela omezit funkčnost Serveru a/nebo Aplikace v jakémkoli rozsahu nebo měnit obsah informací zveřejněných na Serveru a/nebo v Aplikaci. Provozovatel neodpovídá Uživatelům za žádné škody, které by jim tím mohly být způsobeny. Případné ukončení Serveru a/nebo Aplikace nebude mít vliv na nároky Provozovatele na zaplacení odměny dle těchto VOP, na kterou mu již dříve vznikl nárok.

11.5. Provozovatel neodpovídá za obsah jakýchkoli částí Serveru a/nebo Aplikace, jenž je vytvářen Uživateli, tj. zejména, nikoli však pouze, za obsah profilů Uživatelů nebo jejich Nabídek nebo Poptávek, ani za obsah reklamy či jiné propagace, která je umísťována na Server a/nebo do Aplikace třetími osobami, ani za pravdivost, aktuálnost a přesnost uveřejněných údajů.

11.6. K uveřejnění Nabídky či Poptávky, příp. k reakci na Nabídku nebo Poptávku uveřejněnou na Serveru a/nebo v Aplikaci, je oprávněn pouze Uživatel, který splňuje veškeré zákonné, smluvní či jiné požadavky pro příslušnou Práci. Provozovatel není povinen splnění zákonných, smluvních či jiných požadavků kladených na Uživatele jakkoli kontrolovat. Provozovatel nenese jakoukoli odpovědnost ve vztahu k případné absenci oprávnění Uživatelů vykonávat činnosti nebo Práce odpovídající Nabídce nebo Poptávce.

11.7. Uživatelé se v rámci zadávání Poptávky nebo Nabídky zavazují prezentovat prostřednictvím Serveru a/nebo Aplikace pouze takové informace, které nejsou způsobilé přivodit újmu Provozovateli a/nebo třetím osobám. Uživatelé nesou veškerou odpovědnost za pravdivost, aktuálnost a přesnost prezentovaných informací, stejně jako za to, že jsou oprávněni příslušný obsah prostřednictvím Serveru a/nebo Aplikace zveřejnit.

11.8. Provozovatel je oprávněn sledovat a uchovávat jakékoli informace o užívání Serveru a/nebo Aplikace, na jejichž základě bude možné jednoznačně identifikovat Uživatelský účet, jehož prostřednictvím byla Nabídka nebo Poptávka vytvořena.

11.9. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv, a to i bez souhlasu Uživatele, odstranit jakoukoli součást obsahu Serveru a/nebo Aplikace, zejména jakýkoli profil Uživatele, který je v rozporu s právním řádem České republiky, dobrými mravy, případně jinak ohrožuje veřejný pořádek nebo svým obsahem neodpovídá zásadám či oprávněným zájmům Provozovatele. Jedná se zejména o takový obsah, který je klamavý nebo nepravdivý, má charakter spamu nebo nijak nesouvisí se zaměřením Serveru a/nebo Aplikace nebo který vykazuje znaky diskriminace jakékoli osoby nebo skupiny osob nebo jiné obecně zavrženíhodné jednání či postoje.

11.10. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškeré diskuze, komentáře, hodnocení, komunikace, zprávy v diskusním fóru či v chat místnostech a/nebo v jiných komunikačních kanálech na Serveru a/nebo v Aplikaci jsou veřejné a mohou být tedy přečteny bez vědomí Uživatele.

11.11. Provozovatel je oprávněn kdykoli kontrolovat soulad užívání Serveru a/nebo Aplikace s těmito VOP a od Uživatele požadovat okamžitou nápravu, zejména v podobě úpravy či smazání informace, která je v rozporu s těmito VOP.

12. Kontaktní údaje

12.1. Není-li dohodnuto jinak, musí být veškerá komunikace související provozem Serveru a/nebo Aplikace a těmito VOP ve směru k Provozovateli vedena prostřednictvím následujících kontaktů:

Grason Solutions s.r.o. ,
Pod Rapidem 491/8,
100 00 Praha 10
e‑mail: info@grason.cz

13. Závěrečná ustanovení

13.1. V průběhu provozu Serveru a/nebo Aplikace mohou nastat okolnosti, které vyvolají rozumnou potřebu pozdějších změn těchto VOP. Za tímto účelem je Provozovatel oprávněn změnit VOP v nezbytném rozsahu. O změně VOP je Provozovatel povinen Uživatele neprodleně informovat prostřednictvím Uživatelského rozhraní Serveru a/nebo Aplikace a/nebo zasláním e‑mailové zprávy na adresu sdělenou Uživatelem. Uživatel je oprávněn jakoukoli změnu VOP odmítnout, o čemž je povinen Provozovatele vyrozumět v Uživatelském rozhraní a/nebo e‑mailovou zprávou, a to nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy mu bylo oznámení o změně VOP doručeno. V případě odmítnutí změny VOP je Uživatel povinen s okamžitou platností ukončit užívání Serveru a/nebo Aplikace. V takovém případě bude ze strany Provozovatele zrušena registrace Uživatele na Serveru a/nebo v Aplikaci. Tímto ustanovením nejsou nijak dotčena práva a povinnosti vzniklé před účinností změny VOP, Uživateli zejména v důsledku ukončení užívání Serveru a/nebo Aplikace nevzniká nárok na vrácení či prominutí Ceny licence za příslušné licenční období nebo její poměrné části.

13.2. Práva a povinnosti Provozovatele a Uživatelů týkající se Serveru a/nebo Aplikace a/nebo vznikající v souvislosti s užíváním Serveru a/nebo Aplikace neupravené těmito VOP se řídí právním řádem České republiky, a to zejména Občanským zákoníkem.

13.3. Případné spory, které vzniknou v souvislosti s užíváním Serveru a/nebo Aplikace, s uzavřením smluv o zprostředkování a s těmito VOP budou řešeny výhradně podle práva České republiky (s vyloučením kolizních norem), a topřed příslušnými soudy České republiky.

13.4. Nedílnou a závaznou součástí těchto VOP je:(i) aktuální Ceník; a(ii) pravidla nakládání s osobními údaji;oba tyto dokumenty jsou v aktuálním znění dostupné na www.grason.cz.

13.5. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 30. 1. 2019. Grason Solutions s.r.o.